• Darbo Laikas: I-V 10.00 - 17.00, VI 10.00 - 15.00
  • 24 Mėnesių garantija visiems baldams
  • Baldų pristatymas visoje Lietuvoje
  • Home
  • Privatumo politika

UAB „Roneda“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

UAB „Roneda“ yra įsipareigojusi saugoti klientų privatumą ir informacijos saugumą. 

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

1.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

2. Sąvokos

Duomenų valdytojas ir svetainės www.baldai247.lt administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Roneda“, įmonės kodas 304638099, adresas Gėlių g.1-8, Ringaudai, Kauno raj., elektroninio pašto adresas info@roneda.lt.

Duomenų tvarkytojas- paslaugų tiekėjai, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko pirkėjų duomenis UAB “Roneda“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Duomenų subjektas – tai pirkėjas (klientas) – fizinis arba juridinis asmuo įsigijęs ar užsisakęs prekių iš UAB “Roneda” parduotuvėje adresu Elektrėnų g. 1 E ar internetinėje parduotuvėje www. baldai247.lt

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Slapukai (angl. cookies)- trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.

 3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjui, užsakant ar perkant prekes parduotuvėje adresu Elektrėnų g. 1 E, Kaunas arba perkant www.baldai247.lt internetinėje parduotuvėje, duomenų valdytojas tvarko kliento kontaktinius ir užsakymų duomenis – vardą, pavardę, adresą, telefoną, elektroninio pašto adresą ir pan.. Šių duomenų tvarkymo tikslas –prekių užsakymo, pirkimo-pardavimo, perdavimo procesų  bei kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

3.2.  Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris perka parduotuvėje ar daro užsakymą internetinėje  parduotuvėje, teisę į privatumą. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite tinkamai įvykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų.

Įsigijant prekes internetinėje parduotuvėje www.baldai247.lt,  asmens duomenis nurodo patys Pirkėjai (duomenų subjektai), atitinkamai pateikę sutikimą. Pirkimo proceso metu registruodamiesi www.baldai247.lt internetinėje parduotuvėje, pirkėjai patvirtina, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir pirkėjas yra ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus.

3.3. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

4. Asmens duomenų naudojimo tikslai bei saugojimo terminai

4.1. Asmens duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

  1. Tinkamai įvykdyti prekių (paslaugų) įsigijimo procesą, t.y. sudaryti baldų pirkimo - pardavimo sutartį.
  2. Susisiekti, jei pasikeistų  informaciją apie baldo pristatymo laiką ar kitą su pateiktu užsakymu susijusią informaciją. Šios komunikacijos nėra skirtos rinkodaros tikslais ir jų negalima atsisakyti.

4.2.   Pirkėjas,  darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams, pažymėdamas varnelę (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). Turėdami sutikimą, mes  el. ryšio priemonėmis galėsime pateikti naujų baldų pasiūlymus, informaciją apie akcijas ir pan. Be to, kiekvieną kartą gavęs  elektroninį pranešimą, pirkėjas turi galimybę nurodyti, kad daugiau nebenori gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

4.3.  Asmenų, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenys yra saugojami duomenų bazėje ir naudojami 3 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Po šio laikotarpio kliento duomenys yra nedelsiant sunaikinami.

4.4. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis gali duoti tik 16 metų amžiaus ar vyresni asmenys. Jaunesniems vaikams reikalingas vaiko tėvų ar teisėtų globėjų sutikimas.

4.5. Apibrėžiant tinkamą saugojimo laikotarpį, duomenų valdytojas atsižvelgia į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais apdorojami asmens duomenys, o taip pat teisinių įsipareigojimų įgyvendinimo reikalavimus.

4.6. Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento. Kai asmens duomenys tvarkomi reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) metu, asmens duomenys tvarkomi vienerius metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų tvarkymo terminui, asmens duomenys sunaikinami.

4.7. Pasibaigus nustatytiems asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo terminams, asmens duomenys  bus ištrinti arba sunaikinti. 

 5. Duomenų subjekto teisės

7.1. Pirkėjas turi teisę žinoti kokius asmens duomenis turi bei tvarko duomenų valdytojas. Tokia informacija pateikiama tik Pirkėjui raštu pateikus užklausą duomenų valdytojui.  Taip pat duomenų subjektas gali kreiptis į duomenų valdytoją prašydamas duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą,  atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu remiantis mūsų teisėtu interesu, nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą

6. Slapukų naudojimas

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti pirkėjui galimybę naršyti patogiau, teikti patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek pirkėjų aptarnavimą.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kurie: atpažintų, ar svetainėje naršo tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs; nustatytų, ar Jūs sutikote, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų įrenginiuose; pateiktų Jūsų peržiūrėtų prekių sąrašą; pagal lankytojo naršymo svetainėje istoriją pritaikytų lankytojui internete rodomą reklamą; fiksuotų statistiką apie svetainės lankomumą; prisimintų Jūsų, kaip Google paslaugų naudotojo, atliktus pasirinkimus.

Slapukai naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka tam, kad teisėtai užtikrintume mūsų svetainės funkcionalumą. Jūsų parinkčių įsiminimas, statististinių duomenų rinkimas bei pritaikytos reklamos teikimas vykdomas tik su Jūsų sutikimu (paspaudžiant mygtuką – Sutinku).

6.2. Pirkėjas gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.baldai247.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos blokuoti rasite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org 

6.3.  Asmeniniai kliento duomenys slapukų pagalba nėra kaupiami.

7. Nuostatų keitimas

7.1. Duomenų valdytojas turi teisę savarankiškai iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas  interneto svetainėje www.baldai247.lt. Politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

7.2. Jei po Nuostatų pakeitimų Pirkėjas toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Privatumo politikos redakcija.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Duomenų valdytojas ir Pirkėjas, būdamas asmens duomenų subjektu, savo bendradarbiavimą grindžia sąžiningumo ir teisėtumo principais.

8.2. Iškilus klausimams kreipkitės telefonu 8 685 44 0 22 ar el. paštu info@baldai247.lt.

Atitolinti